Halfvasten Feesten Huisregels
1. Legitimatie is altijd verplicht! Zonder legitimatie geen toegang.
De minimum toegestane leeftijd is 16 jaar.

2. Het is niet toegestaan in de feesttenten te roken. U kunt bij overtreding, per direct, door de beveiliging c.q. organisatie, gevorderd worden het evenemententerrein te verlaten.

3. Bij betreding van het evenemententerrein stemt men automatisch in met vrijwillige visitatie door beveiligingsdienst. Bij weigering, waar u overigens recht op hebt, kan de toegang geweigerd worden.

4. Aanwijzingen van het personeel of de beveiliging dienen altijd te worden opgevolgd.
Bij weigering volgt uitzetting door de beveiligingsdienst c.q. organisatie.

5. De publieksruimte c.q. toiletten, mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze bestemd zijn en zijn alleen bestemd voor individueel toiletgebruik. Verblijf om andere redenen is niet toegestaan.

6. Het bezit van slag -, steek -, vuur -en verlammingswapens is verboden.
Er wordt ook gecontroleerd op wapens, drugs, en overmatig drankgebruik. Het is niet toegestaan drugs (soft- en/of harddrugs) te bezitten, te verhandelen of te gebruiken op en om het evenemententerrein. Bij overtreding volgt altijd een aanhouding.

7. Agressie (ook mondeling), bedreigingen en vernielingen van goederen zijn verboden.
Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst. In ernstige gevallen wordt u aangehouden en overgedragen aan de politie. Er kan ook een aangifte gedaan worden.

8. Bij beschadigingen en vernielingen van onze eigendommen bent u aansprakelijk voor de reparatie- en of vernieuwingskosten. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en een aanhouding met aangifte bij de politie.

9. Gebruik van garderobe, lockerboxen zijn op eigen verantwoordelijkheid. Organisatie en derden zijn niet aansprakelijk te stellen voor verlies, beschadiging of diefstal van uw eigendommen.

10. Ongewenste intimiteiten, racisme en discriminatie zijn niet geoorloofd. Hierop volgt uitzetting door de beveiligingsdienst en of een aanhouding met aangifte bij de politie.

11. Bij onenigheid of ruzie is men verplicht de beveiliging in te schakelen en niet zelf op te lossen.

12. Vermoedt een portier/directielid of personeel een samenscholing die tot onenigheid kan leiden, dan kunnen de vermoedelijke gasten onmiddellijke de toegang worden ontzegd.

13. Het is niet toegestaan eigen drank en/of etenswaren mee naar binnen te nemen.

14. Het is niet toegestaan eigendommen van Halfvastenorganisatie mee buiten het evenemententerrein te nemen, hieronder vallen ook restanten van drank e.d.

15. De door u gekochte munten kunnen niet ingewisseld worden.

16. De organisatie van de locatie en/of personen die voor deze onderneming werkzaam zijn kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die bezoekers van die locatie mochten ondervinden.

17. In gevallen waarin deze huisregels niet voorzien, beslist de organisatie eventueel maatregelen te treffen.

18. De directie en beveiliging behouden zicht het recht voor personen te weigeren op grond van reden. Bij het niet instemmen, wordt u de toegang geweigerd en kunt u gevorderd worden door de beveiliging.
Halfvasten Feesten Copyright
Alle rechten voorbehouden.
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HALFVASTENFEESTEN ZEELAND materiaal dat zich op de HALFVASTENFEESTEN ZEELAND website bevindt, of dat op een met de HALFVASTENFEESTEN ZEELAND website verband houdend medium is opgeslagen, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.